GOMS

Technológie pod kontrolou
SK EN

Politika spoločnosti

Politika kvality

Najdôležitejším zameraním vrcholového manažmentu spoločnosti je maximálne
a kvalitne uspokojovať požiadavky zákazníkov v čom spočíva zabezpečenie dlhodobej prosperity.

V tomto duchu sa manažment spoločnosti rozhodol vytvoriť manažérsky systém riadenia podľa noriem: EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007
a tak sa zaväzuje:

 • k trvalému uspokojovaniu potrieb a očakávaní zákazníkov a ďalších zainteresovaných strán,
 • k trvalému zlepšovaniu efektívnosti manažérskeho systému riadenia kvality.

K dosiahnutiu týchto požiadaviek sa zameriame na:

 • kontinuálne zlepšovanie kvality pri zabezpečovaní návrhu, vývoja, výroby, montáže, servisu a opráv strojov a zariadení pre strojársky, gumárenský, plastikársky a elektrotechnický priemysel,
 • vedenie pravidelnej a profesionálnej komunikácie so zákazníkom a kvalifikované vybavovanie reklamácii,
 • nadväzovanie nových tuzemských a zahraničných obchodných kontraktov,
 • trvalé uspokojovanie potrieb a požiadaviek zamestnancov firmy a odborný rozvoj pracovníkov, skvalitňovanie ich práce, účinnú a účelnú internú komunikáciu,
 • vytváranie vhodného pracovného prostredia a pracovných podmienok.

Environmentálna politika

Pri uvedomovaní si narastajúcich problémov so životným prostredím sa vrcholový manažment spoločnosti rozhodol vyhradiť potrebné zdroje 
a vynaložiť úsilie na prevenciu znečisťovania životného prostredia.

K dosiahnutiu účinnosti rozvážneho environmentálneho správania sa manažment spoločnosti s rešpektovaním legislatívnych požiadaviek a požiadavky normy STN EN ISO 14001:2005 sa zaväzuje k:

 • prevencii znečisťovania životného prostredia vo všetkých sférach  činnosti našej spoločnosti,
 • sústavnému zlepšovaniu systému environmentálneho manažérstva,
 • dodržiavanie príslušných právnych a iných požiadaviek.

K dosiahnutiu týchto požiadaviek sa zameriame na:

 • monitoring vznikajúcich environmentálnych aspektov
 • hospodárne narábanie s kovovými odpadmi,
 • osvetu medzi zamestnancami za účelom pravidelného rozvíjania environmentálneho povedomia.

Politika BOZP

Neodmysliteľnou súčasťou kvalitného pracovného procesu vo všetkých činnostiach vykonávaných v spoločnosti je bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.
Dohľad nad BOZP chápe vrcholový manažment spoločnosti ako rovnocennú a neoddeliteľnú súčasť plánovania a plnenia pracovných procesov, preto sa zaväzuje:

 • k zabezpečeniu trvale sa zlepšujúceho výkonu BOZP v súlade  s potrebami firmy a legislatívnymi požiadavkami

K dosiahnutiu týchto požiadaviek sa zameriame na:

 • osvetu medzi zamestnancami za účelom protiúrazovej prevencie a zabezpečenie výchovy, vzdelávania, odbornej prípravy a výcviku zamestnancov,
 • trvalé znižovanie rizík, ohrození a nebezpečenstiev,
 • zainteresovanie všetkých zamestnancov na komunikácii pri vyhľadávaní a zavadzaní nových pracovných postupov